بنرهای تبلیغاتی

آگهی های رایگان

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز امبدد - ویندوز امبدد اصلی - مایکروسافت  ویندوز امبدد

نسخه قانونی ویندوز امبدد - ویندوز امبدد اصلی - مایکروسافت ویندوز امبدد

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

25

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی پروجکت 2019 - پروجکت 2019 اصلی - مایکروسافت  پروجکت 2019

نسخه قانونی پروجکت 2019 - پروجکت 2019 اصلی - مایکروسافت پروجکت 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

24

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی پروجکت - پروجکت اصلی - مایکروسافت  پروجکت

نسخه قانونی پروجکت - پروجکت اصلی - مایکروسافت پروجکت

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

26

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویزیو 2019 - ویزیو 2019 اصلی - مایکروسافت  ویزیو 2019

نسخه قانونی ویزیو 2019 - ویزیو 2019 اصلی - مایکروسافت ویزیو 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

23

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویزیو - ویزیو اصلی - مایکروسافت  ویزیو

نسخه قانونی ویزیو - ویزیو اصلی - مایکروسافت ویزیو

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

28

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویژوال استودیو 2017 - ویژوال استودیو 2017 اصلی - مایکروسافت  ویژوال استودیو 2017

نسخه قانونی ویژوال استودیو 2017 - ویژوال استودیو 2017 اصلی - مایکروسافت ویژوال استودیو 2017

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

27

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویژوال استودیو - ویژوال استودیو اصلی - مایکروسافت ویژوال استودیو

نسخه قانونی ویژوال استودیو - ویژوال استودیو اصلی - مایکروسافت ویژوال استودیو

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

25

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی اکسچنج سرور 2019 - اکسچنج سرور 2019 اصلی - مایکروسافت اکسچنج سرور 2019

نسخه قانونی اکسچنج سرور 2019 - اکسچنج سرور 2019 اصلی - مایکروسافت اکسچنج سرور 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

27

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی اکسچنج سرور - اکسچنج سرور اصلی - مایکروسافت اکسچنج سرور

نسخه قانونی اکسچنج سرور - اکسچنج سرور اصلی - مایکروسافت اکسچنج سرور

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

24

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی داینامیک سرور 2016 - داینامیک سرور 2016 اصلی - مایکروسافت داینامیک سرور 2016

نسخه قانونی داینامیک سرور 2016 - داینامیک سرور 2016 اصلی - مایکروسافت داینامیک سرور 2016

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

25

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی داینامیک سرور - داینامیک سرور اصلی - مایکروسافت داینامیک سرور

نسخه قانونی داینامیک سرور - داینامیک سرور اصلی - مایکروسافت داینامیک سرور

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

27

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی پروجکت سرور 2019 - پروجکت سرور 2019 اصلی - مایکروسافت پروجکت سرور 2019

نسخه قانونی پروجکت سرور 2019 - پروجکت سرور 2019 اصلی - مایکروسافت پروجکت سرور 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

24

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی پروجکت سرور - پروجکت سرور اصلی - مایکروسافت پروجکت سرور

نسخه قانونی پروجکت سرور - پروجکت سرور اصلی - مایکروسافت پروجکت سرور

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

26

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی شیرپوینت سرور 2019 - شیرپوینت سرور 2019  اصلی - مایکروسافت شیرپوینت سرور 2019

نسخه قانونی شیرپوینت سرور 2019 - شیرپوینت سرور 2019 اصلی - مایکروسافت شیرپوینت سرور 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

26

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی شیرپوینت سرور - شیرپوینت سرور اصلی - مایکروسافت شیرپوینت سرور

نسخه قانونی شیرپوینت سرور - شیرپوینت سرور اصلی - مایکروسافت شیرپوینت سرور

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

27

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی اس کیو ال سرور 2017 - اس کیو ال سرور 2017 اصلی - مایکروسافت اس کیو ال سرور 2017

نسخه قانونی اس کیو ال سرور 2017 - اس کیو ال سرور 2017 اصلی - مایکروسافت اس کیو ال سرور 2017

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

25

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی اس کیو ال سرور - اس کیو ال سرور اصلی - مایکروسافت اس کیو ال سرور

نسخه قانونی اس کیو ال سرور - اس کیو ال سرور اصلی - مایکروسافت اس کیو ال سرور

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

22

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی سیستم سنتر2016 - سیستم سنتر 2016 اصلی - مایکروسافت سیستم سنتر2016

نسخه قانونی سیستم سنتر2016 - سیستم سنتر 2016 اصلی - مایکروسافت سیستم سنتر2016

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

27

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی سیستم سنتر - سیستم سنتر اصلی - مایکروسافت سیستم سنتر

نسخه قانونی سیستم سنتر - سیستم سنتر اصلی - مایکروسافت سیستم سنتر

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

28

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی آفیس مک - آفیس مک اصلی - مایکروسافت آفیس مک

نسخه قانونی آفیس مک - آفیس مک اصلی - مایکروسافت آفیس مک

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

24

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی پآفیس 2019 - آفیس 2019 اصلی - مایکروسافت آفیس 2019

نسخه قانونی پآفیس 2019 - آفیس 2019 اصلی - مایکروسافت آفیس 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

27

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی آفیس 2016 - آفیس 2016 اصلی - مایکروسافت آفیس 2016

نسخه قانونی آفیس 2016 - آفیس 2016 اصلی - مایکروسافت آفیس 2016

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

22

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی آفیس 2013 - آفیس 2013 اصلی - مایکروسافت آفیس 2013

نسخه قانونی آفیس 2013 - آفیس 2013 اصلی - مایکروسافت آفیس 2013

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

24

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی آفیس 2010 - آفیس 2010 اصلی - مایکروسافت آفیس 2010

نسخه قانونی آفیس 2010 - آفیس 2010 اصلی - مایکروسافت آفیس 2010

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

22

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی آفیس - آفیس اصلی - مایکروسافت آفیس

نسخه قانونی آفیس - آفیس اصلی - مایکروسافت آفیس

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

22

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز سرور 2019 - ویندوز سرور 2019 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2019

نسخه قانونی ویندوز سرور 2019 - ویندوز سرور 2019 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2019

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

20

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز سرور 2016 - ویندوز سرور 2016 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2016

نسخه قانونی ویندوز سرور 2016 - ویندوز سرور 2016 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2016

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

23

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز سرور 2012 - ویندوز سرور 2012 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2012

نسخه قانونی ویندوز سرور 2012 - ویندوز سرور 2012 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2012

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

21

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز سرور 2008 - ویندوز سرور 2008 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2008

نسخه قانونی ویندوز سرور 2008 - ویندوز سرور 2008 اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور 2008

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

22

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز سرور - ویندوز سرور اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور

نسخه قانونی ویندوز سرور - ویندوز سرور اصلی - مایکروسافت ویندوز سرور

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

20

کامپیوتر و آی تی
مایکروسافت ویندوز 10 - ویندوز 10 اورجینال - لایسنس ویندوز 10 قانونی

مایکروسافت ویندوز 10 - ویندوز 10 اورجینال - لایسنس ویندوز 10 قانونی

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

21

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز 10 - ویندوز 10 اصلی - مایکروسافت ویندوز 10

نسخه قانونی ویندوز 10 - ویندوز 10 اصلی - مایکروسافت ویندوز 10

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

22

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز 8 - ویندوز 8 اصلی - مایکروسافت ویندوز 8

نسخه قانونی ویندوز 8 - ویندوز 8 اصلی - مایکروسافت ویندوز 8

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

20

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز 7 - ویندوز 7 اصلی - مایکروسافت ویندوز 7

نسخه قانونی ویندوز 7 - ویندوز 7 اصلی - مایکروسافت ویندوز 7

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

21

کامپیوتر و آی تی
نسخه قانونی ویندوز - ویندوز اصلی - مایکروسافت ویندوز

نسخه قانونی ویندوز - ویندوز اصلی - مایکروسافت ویندوز

دوشنبه, 03 تیر,1398

تهران - تهران

21

کامپیوتر و آی تی
مودم GSM با درگاه سریال(COM)

مودم GSM با درگاه سریال(COM)

یکشنبه, 26 اسفند,1397

تهران - تهران

24

کامپیوتر و آی تی
مودم GSM (usb) ساخت منشور سیمین

مودم GSM (usb) ساخت منشور سیمین

یکشنبه, 26 اسفند,1397

تهران - تهران

23

کامپیوتر و آی تی
اس ام اس بان منشور سیمین(SMS-BAN)

اس ام اس بان منشور سیمین(SMS-BAN)

چهار شنبه, 03 بهمن,1397

تهران - تهران

50

کامپیوتر و آی تی
پوزبان منشور سیمین (POS-BAN)

پوزبان منشور سیمین (POS-BAN)

چهار شنبه, 03 بهمن,1397

تهران - تهران

49

کامپیوتر و آی تی
کالر آی دی منشور سیمین(Caller ID)

کالر آی دی منشور سیمین(Caller ID)

چهار شنبه, 03 بهمن,1397

تهران - تهران

53

کامپیوتر و آی تی
آموزش ICDL در کرج

آموزش ICDL در کرج

دوشنبه, 14 آبان,1397

البرز - کرج

189

کامپیوتر و آی تی
بانک شماره موبایل مشاغل تهران و شهرستانها

بانک شماره موبایل مشاغل تهران و شهرستانها

شنبه, 28 مهر,1397

تهران - تهران

52